หัวข้อข่าว เชื่อมโยง
2021-01-08 ขอเชิญยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคา โครงการศึกษาศักยภาพลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาดูข่าว
2020-11-09 ประกาศรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ ภายใต้แพลตฟอร์มการพัฒนากำลังคน ประจำปีงบประมาณ 2564ดูข่าว
2020-11-09 ขอเชิญส่งผลงานเข้ารับรางวัล นวัตกรรมท้องถิ่นและส่งเสริมนวัตกรรมท้องถิ่น ประจำปี 2563ดูข่าว
2020-11-02 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 2ดูข่าว
2020-11-02 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 8 แบบ New Normalดูข่าว
2020-08-31 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การเขียนบทความวิชาการ/วิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9ดูข่าว
2020-08-18 ขอเชิญอบรมหลักสูตร ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ดูข่าว
2020-08-18 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม Human subject Protection : Research Ethics in Vulnerable populationsดูข่าว
2020-07-14 ขอเชิญนักวิจัย มรภ.สงขลา ส่งรายชื่อเพื่อขอรับรางวัลนักวิจัยดีเด่นดูข่าว
2020-06-10 ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนฯดูข่าว
2020-06-10 ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้างดูข่าว
2020-06-10 ขอเชิญส่งผลงานโครงการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ดูข่าว
2020-06-10 ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการพัฒนาความร่วมมือนิคมอุตสาหกรรมยางพาราไทย-มาเลเซียดูข่าว
2020-04-16 รับสมัครผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ดูข่าว
2020-04-16 ขอเชิญส่งผลงานประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยดูข่าว
2020-03-18 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมจริยธรรมการวิจัยมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ดูข่าว
2020-02-28 ขอเชิญส่งผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์เข้าประกวดด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศดูข่าว
2020-02-24 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum 2020ดูข่าว
2020-02-24 ขอเชิญเข้าฝึกอบรมการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยระดับกลางดูข่าว
2020-02-21 ขอเชิญเข้าฝึกอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์ฯดูข่าว
2020-01-22 ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี 2563ดูข่าว
2020-01-22 รับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นระหว่างไทย - เกาหลีดูข่าว
2020-01-21 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ “หลักจริยธรรมการวิจัยฯ”ดูข่าว
2020-01-21 วิทยาลัยโลจิสติกส์ ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2563ดูข่าว
2020-01-16 เปิดรับข้อเสนอโครงการกิจกรรมสนับสนุนเพื่อเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ฯดูข่าว
2020-01-16 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม R-STAT รุ่น 1ดูข่าว
2020-01-07 ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2563ดูข่าว
2020-01-07 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Community-based training and research approach.ดูข่าว
2020-01-03 ประกาศโครงการวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกสนับสนุนทุนวิจัย โครงการการวิจัยระหว่างไทย - ฝรั่งเศสดูข่าว
2019-12-11 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เทคนิคการเขียนโครงการอย่างมืออาชีพดูข่าว
2019-12-11 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการดูข่าว
2019-12-06 ประชาสัมพันธ์โครงการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมยกระดับเศรษฐกิจฐานราก (โครงการ 1 ไร่ 1 ล้านบาท)ดูข่าว
2019-11-29 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ผู้รับใบอนุณาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ดูข่าว
2019-11-29 ขอเชิญส่งสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวดในโครงการ Thailand New Gen Inventors Awards 2020ดูข่าว
2019-10-28 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม โมบายเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกฯดูข่าว
2019-09-06 ประกาศรับสมัครทุนช่วยเหลือทางด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 26ดูข่าว
2019-08-28 สำนักสิริพัฒนา Nida ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมประจำปี 2562ดูข่าว
2019-08-28 ประชาสัมพันธ์บัญชีนวัตกรรมไทยดูข่าว
2019-08-19 แจ้งการขยายระยะเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณดูข่าว
2019-08-19 ประกาศรับสมัครเพื่อรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการดูข่าว
2019-08-06 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ“การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ เผยแพร่”ดูข่าว
2019-08-02 ขอเชิญเข้าร่วมมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำดูข่าว
2019-08-01 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย ปี 2562ดูข่าว
2019-07-23 รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย - อินเดีย ประจำปี 2562ดูข่าว
2019-07-23 NIDA ขอเชิญเข้าร่วมอบรมประจำปีฝบประมาณ พ.ศ. 2563ดูข่าว
2019-07-19 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยชุมชนดูข่าว
2019-07-05 ขอเชิญเข้าร่วมมหกรรมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยดูข่าว
2019-07-01 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ในงานประชุมวิชาการด้านอีเลิร์นนิง 2562ดูข่าว
2019-05-01 ประกาศให้ทุนวิจัยหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2562ดูข่าว
2019-05-01 ขอเชิญสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานดูข่าว
2019-04-22 ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 8ดูข่าว
2019-04-22 ขอเชิญเสนอชื่อนักวิจัย ผลงานวิจัย และผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติดูข่าว
2019-03-26 ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาวิชาการเรื่อง ก้าวทันโลกด้วยมาตรฐานการวิจัย Thailand 4.0ดูข่าว
2019-03-12 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ดูข่าว
2019-03-12 ขอเชิญส่งผลงานนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวไทยเข้าประกวด ประจำปี 2562ดูข่าว
2019-02-27 ขอเชิญส่งผลงานประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562ดูข่าว
2019-02-18 ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติ พรบ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542ดูข่าว
2019-02-11 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 7ดูข่าว
2019-02-11 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 1ดูข่าว
2019-01-31 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) ประจำปี 2562ดูข่าว
2019-01-31 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดดูข่าว
2019-01-31 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจัดอบรมเชิงปฏิบัติการประจำปี 2562ดูข่าว
2019-01-21 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมระยะสั้น ประจำปี 2562ดูข่าว
2019-01-14 การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้ โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562ดูข่าว
2019-01-14 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษาดูข่าว
2019-01-09 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) ประจำปี 2562ดูข่าว
2019-01-04 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) ประจำปี 2562ดูข่าว
2019-01-04 ขอเชิญเข้าร่วมมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 Thailand Research Expo 2019ดูข่าว
2018-12-17 ขอเชิญเข้าร่วมงานนิทรรศการแสดงผลงานภายใต้ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ฯดูข่าว
2018-11-16 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย E-GPดูข่าว
2018-11-16 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) ประจำปี 2562ดูข่าว
2018-11-16 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่ รุ่น 4ดูข่าว
2018-11-14 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562ดูข่าว
2018-11-14 รับสมัครทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้นในโครงการ NRCT-CASS ประจำปี 2562ดูข่าว
2018-11-14 ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อขอรับสนับสนุนโครงการ Talent Mobilityดูข่าว
2018-11-07 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมทรัพย์สินทางปัญญากับนวัตกรรมฯดูข่าว
2018-10-25 มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ประจำปีงบประมาณ 2562ดูข่าว
2018-10-25 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม Risk Management Plan รุ่นที่ 4ดูข่าว
2018-10-02 ขอเชิญนำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562ดูข่าว
2018-09-21 ขอเชิญสืบค้นข้อมูลงานวิจัยทางด้านการศึกษาดูข่าว
2018-09-10 ขอเชิญดาวน์โหลดเอกสารการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเขียนข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal)ดูข่าว
2018-09-05 แนงทางปฏิบัติในการถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯดูข่าว
2018-08-23 รับสมัครสอบชิงทุนฟุลไบรท์เพื่อทำการวิจัยและการสอนดูข่าว
2018-08-20 ขอเชิญชวนคณาจารย์จัดตั้งหน่วยวิจัยเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาดูข่าว
2018-08-10 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ดูข่าว
2018-08-02 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม Cutting Edge Technology Research Topicsดูข่าว
2018-08-01 ประชาสัมพันธ์บัญชีนวัตกรรมไทยดูข่าว
2018-08-01 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมทรัพย์สินทางปัญญากับงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดูข่าว
2018-07-31 ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อของบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยดูข่าว
2018-07-24 ขอเชิญเข้าร่วมมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 Thailand Research Expo 2018ดูข่าว
2018-07-13 ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมโครงการ Multi Mentoring Systemดูข่าว
2018-07-10 ขอเชิญเข้าร่วมงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมฯดูข่าว
2018-07-04 โครงการฝึกอบรมเชิงทดลองปฏิบัติการหลักสูตร นวัตกรรมเพิ่มพลังอาจารย์ สร้างสรรค์ผลงานอุดมศึกษาดูข่าว
2018-06-08 ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์จับคู่ความต้องการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดูข่าว
2018-06-06 ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 7ดูข่าว
2018-05-24 ขอเชิญคณาจารย์ มรภ.สงขลา เข้าร่วมการเขียนแผนงานวิจัยและการบริหารแผนงานวิจัยสู่ความสำเร็จดูข่าว
2018-05-02 ขอเชิญร่วมส่งผลงาน/สิ่งประดิษฐ์ เพื่อคนพิการดูข่าว
2018-05-02 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 6ดูข่าว
2018-04-20 ขอเชิญคณาจารย์ มรภ.สงขลา เข้าร่วมกิจกรรม Research Zone ดูข่าว
2018-04-03 ขอเชิญเสนอชื่อเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562ดูข่าว
2018-04-03 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา การจัดการความรู้และบูรณาการศาสตร์เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของทรัพยากรทะเลและชายฝั่งดูข่าว
2018-04-02 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 5ดูข่าว
2018-03-28 ขอเชิญนักวิจัยประชุมชี้แจงแนวทางเบิกจ่ายเงินอุดหนุนวิจัยดูข่าว
2018-03-27 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) จำนวน 3 รุ่นดูข่าว
2018-03-16 ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธ์พืชว่าด้วยการศึกษา ทดลอง หรือวิจัย พันธ์พืช พื้นเมืองทั่วไปและพันธ์พืชป่าดูข่าว
2018-03-16 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษาดูข่าว
2018-03-06 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 6ดูข่าว
2018-03-06 ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561ดูข่าว
2018-02-28 ขอเชิญคณาจารย์ มรภ.สงขลา เข้าร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผู้บริหารแผนงานบูรณาการการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ฯดูข่าว
2018-02-22 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมของสมาคมส่งเสริมการวิจัย (สสว)ดูข่าว
2018-02-20 ขอความร่วมมือคณาจารย์ บุคลากร ทำแบบประเมินสมรรถนะการบริหารงานของผู้บริหาร และความพึงพอใจในการให้บริการดูข่าว
2018-02-08 ขอเชิญเข้าร่วมงานนิทรรศการ มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561ดูข่าว
2018-02-08 ขอเชิญส่งผลงานประกวดนวัตกรรมชุมชนดูข่าว
2018-01-31 มูลนิธิเพื่อสังคมไทยประกาศให้รางวัล นักบริหารดีเด่นแห่งปีดูข่าว
2018-01-31 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ ประจำปี 2561ดูข่าว
2018-01-22 สภาพปัญหาหมู่บ้านระดับ 1 สงขลา ปี 2560 พร้อมผลการวิเคราะห์ CIAดูข่าว
2018-01-11 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดโครงการอบรม ประจำปีงบประมาณ 2561ดูข่าว
2018-01-08 ประกาศรับสมัครผู้แทนคณาจารย์ประจำ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สงขลาดูข่าว
2018-01-03 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)ดูข่าว
2017-12-21 สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมดูข่าว
2017-12-19 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป R Packageดูข่าว
2017-12-01 ประชาสัมพันธ์โครงการ Summer Schools 2018 ของ Oxford Royale Academyดูข่าว
2017-11-28 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานวิชาการ สิ่งประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมดูข่าว
2017-11-23 ประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2561ดูข่าว
2017-11-21 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี ครั้งที่ 3 ภาคใต้ดูข่าว
2017-11-18 ขอความร่วมมือนักวิจัย มรภ.สงขลา ส่งเอกสารชี้แจงการจำแนกการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัยตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560ดูข่าว
2017-11-14 ประชาสัมพันธ์การใช้งาน Application สายด่วน1880ดูข่าว
2017-11-10 ขอเชิญชวนนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2561ดูข่าว
2017-11-10 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ดูข่าว
2017-10-31 ผลการพิจารณาการให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2561ดูข่าว
2017-10-24 ประกาศ ก.ท.จ.สงขลา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานเทศบาล ฯดูข่าว
2017-10-24 ประกาศ ก.ท.จ.พัทลุง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานเทศบาล ฯดูข่าว
2017-10-24 ประกาศรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ไทย-จีน NRCT-CASS 2561ดูข่าว
2017-09-28 ขอเลื่อนกำหนดประกาศผลข้อเสนอโครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการและนวัตกรรมดูข่าว
2017-09-28 รับสมัครสอบชิงทุนเพื่อการวิจัย 3 โครงการประจำปี 2561ดูข่าว
2017-09-13 ขอเชิญนักวิจัย มรภ.สงขลา ส่งรายละเอียดแผนบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคมดูข่าว
2017-08-11 ขอเชิญเข้าร่วมงานเปิดบ้านฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ดูข่าว
2017-08-09 ขอเชิญผู้สนใจส่งข้อเสนอเพื่อขอรับทุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2561ดูข่าว
2017-08-07 ขอเชิญคณาจารย์ มรภ.สงขลา เข้าร่วมอบรมการสังเคราะห์ผลงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ดูข่าว
2017-08-03 ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)ดูข่าว
2017-07-20 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ดูข่าว
2017-07-18 ขอเชิญเข้าร่วมงาน Thailand Research Expo 2017ดูข่าว
2017-07-18 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง Intellectual Property (IP) for Thailand 4.0ดูข่าว
2017-07-13 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรวิจัยเพื่อรองรับโครงการ Talent Mobility ดูข่าว
2017-07-03 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 4ดูข่าว
2017-06-27 ขอเชิญคณาจารย์ มรภ.สงขลา เข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ“การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุน”ดูข่าว
2017-06-09 ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนา TSDF-TRF Sustainability Forum 2017ดูข่าว
2017-06-07 ขอเชิญดาวน์โหลดและใช้งานแอปพลิเคชัน Research Gatewayดูข่าว
2017-05-29 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด อากาศยานไร้คนขับ ประจำปี 2560ดูข่าว
2017-05-22 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 1ดูข่าว
2017-05-22 ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อขอรับทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิาฐ์ไทยดูข่าว
2017-05-22 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดูข่าว
2017-05-19 วช. ประกาศเปิดรับแบบเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย ประจำปี 2560ดูข่าว
2017-05-16 ประกาศรับสมัครทุนรัฐบาลออสเตรเลีย ENDEAVOUR AWARDSดูข่าว
2017-05-15 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัยในยุค 4.0 Plusดูข่าว
2017-05-11 ขอเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2017ดูข่าว
2017-05-11 ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดนวัตกรรมเพื่อผู้สุงอายุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดูข่าว
2017-04-19 ขอเชิญเข้าร่วมและแสดงผลงานในงาน มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา 2560ดูข่าว
2017-03-30 ประกาศทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ประจำปี 2560ดูข่าว
2017-03-22 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษาดูข่าว
2017-03-21 ขอเชิญเข้าร่วมงานวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป 2017 ตามรอยเท้าพ่อดูข่าว
2017-03-15 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการทำเหมืองข้อมูลดูข่าว
2017-03-10 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมทักษะการเขียนแบบประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดูข่าว
2017-02-28 ขอเชิญส่งผลงานเพื่อเข้ารับรางวัลสถาบันอุดมศึกษาดีเด่นด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาดูข่าว
2017-02-28 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร ILC และหลักสูตร OCC ประจำปี 2560ดูข่าว
2017-02-24 งานสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 3ดูข่าว
2017-02-22 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมระยะสั้น ประจำปี 2560ดูข่าว
2017-02-22 ขอเชิญส่งผลงานเพื่อเข้ารับพิจารณารางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2560ดูข่าว
2017-02-06 ขอเชิญร่วมงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560ดูข่าว
2017-01-24 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานสู่งานวิจัย (R2R)ดูข่าว
2017-01-13 ขอเชิญเสนอผลงานเข้ารับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น สถาบันอดุมศึกษาในภาคใต้ ประจำปี 2560ดูข่าว
2017-01-13 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงสร้างเครือข่ายวิจัยภายในประเทศ : โครงการอบรมเทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ดูข่าว
2017-01-10 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติที่อยุ๋ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับดูข่าว
2017-01-09 ขอเชิญส่งโครงงานเพื่อประกวดในงาน นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นระดับอุดมศึกษาในงานศรีวิชัยแฟร์ ปี 2560ดูข่าว
2017-01-09 เลื่อนกำหนดจัดโครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นดูข่าว
2016-12-29 ขอความร่วมมือคณจารย์ และบุคลากรทุกท่าน ตอบแบบสอบถามดูข่าว
2016-12-27 ประกาศเปิดรับสมัคร “ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด” รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560ดูข่าว
2016-12-13 รับสมัครทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ไทย - จีนดูข่าว
2016-12-01 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร การเขียนและประเมินบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารดูข่าว
2016-12-01 ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2560ดูข่าว
2016-11-21 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 6ดูข่าว
2016-10-21 กรมอุทยานแห่งชาติประชาสัมพันธ์วารสาร ท่องอุทยานแห่งชาติดูข่าว
2016-10-21 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง รุ่นที่ 3ดูข่าว
2016-10-18 การส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วดูข่าว
2016-10-04 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม การเขียนคู่มือปฏิบัติงานและผลงานเชิงวิเคราะห์ดูข่าว
2016-09-22 ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติดูข่าว
2016-09-22 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยดูข่าว
2016-07-12 ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา งานวิจัยการผลิตที่ยั่งยืนจากปาล์มน้ำมันสู่น้ำมันปาล์มดูข่าว
2016-06-27 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมการใช้โปรแกรม R เพื่อการวิจัย รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวรดูข่าว
2016-06-23 ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยโครงการความร่วมมือไทย–จีน (NRCT-NSFC) ด้าน Future Earthดูข่าว
2016-06-23 ประชาสัมพันธ์บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติม) เดือนมีนาคม 2559ดูข่าว
2016-06-22 ประกาศรับสมัครทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม IRF ประจำปีงบประมาณ 2559ดูข่าว
2016-06-21 รับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี 2559 ทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดียดูข่าว
2016-06-21 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลดูข่าว
2016-06-08 ปรกาศรับสมัครทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่นแก่นักเรียนไทย ประจำปีการศึกษา 2560ดูข่าว
2016-06-08 สกอ.ประกาศรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ปัญหาให้กับภาคอุตสาหกรรม ดูข่าว
2016-06-08 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (แม่ไก่) รุ่นที่ 13ดูข่าว
2016-06-06 ประกาศรับข้อเสนอโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2560ดูข่าว
2016-06-02 ขอเชิญเข้าประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางการเขียนบทความวิจัยที่มีผลกระทบต่อชุมชนท้องถิ่นฯดูข่าว
2016-05-12 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมคลินิกวิจัย กิจกรรมย่อยที่ 1 การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยดูข่าว
2016-05-12 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรของหลักสูตร นักวิชาการเพื่อสังคม ระยะสั้น (In House)ดูข่าว
2016-05-11 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเรื่อง สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 5ดูข่าว
2016-05-10 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ คิดโจทย์และเขียนข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก วช.ดูข่าว
2016-05-02 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมคลินิกวิจัย กิจกรรมย่อยที่ 2 การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์และเผยแพร่ดูข่าว
2016-04-22 รายงานความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559ดูข่าว
2016-04-21 ขอความเห็นต่อร่างกรอบการวิจัย ปีงบประมาณ 2560-2561ดูข่าว
2016-04-01 ประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษา มูลนิธิทวี บุณยเกตุดูข่าว
2016-04-01 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจำปี 2559ดูข่าว
2016-03-31 ประกาศการเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะดูข่าว
2016-03-21 ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2559ดูข่าว
2016-03-02 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย รุ่น 1-2ดูข่าว
2016-03-02 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร ผู้บริหารชุดโครงการวิจัยและนวัตกรรม รุ่น 4ดูข่าว
2016-02-26 ขอเชิญเข้าร่วมมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค (Regional Research Expo 2016) ดูข่าว
2016-02-26 ขอเชิญผู้สนใจประกวดออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงาน Thailand Research Expo 2016ดูข่าว
2016-02-02 แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3ดูข่าว
2016-02-01 ขอเชิญเข้าฝึกอบรมหลักสูตรสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 4ดูข่าว
2016-02-01 ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี 2559ดูข่าว
2016-01-28 รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้ความร่วมมือกับต่างประเทศ-เกาหลี ประจำปี 2559ดูข่าว
2016-01-28 ขอเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2016ดูข่าว
2016-01-13 รายงานสรุปการรับฟังความเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 การปรับปรุงคุณภาพก๊าซสำหรับโรงไฟฟ้าจะนะดูข่าว
2015-12-28 ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความงานวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Session II: Professional Levelดูข่าว
2015-12-23 ประกาศรับสมัครทุนวิจัย คปก. ต่อยอดประจำปีงบประมาณ 2559ดูข่าว
2015-12-22 ขอเชิญเข้าร่วมงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2559ดูข่าว
2015-12-11 University of Minnesota ประชาสัมพันธ์ให้ให้นักวิจัยหรืออาจารย์ที่สนใจดำเนินการวิจัยร่วมกับ Asst.Prof.Dr.Ruben Michaelดูข่าว
2015-12-08 ประชาสัมพันธ์บริการงานพิมพ์ทางวิชาการครบวงจรดูข่าว
2015-12-03 สกอ.ประกาศให้สถาบันอุดมศึกษาส่งผลงานดีเด่นประเภท บุคคล หน่วยงานสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล MOE AWARDSดูข่าว
2015-12-03 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยทางสัมคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และอีเลิร์นนิงดูข่าว
2015-12-02 ขอเชิญเข้าฝึกอบรมหลักสูตรสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 3ดูข่าว
2015-11-23 สกอ.ประกาศรับสมัครเป็นหน่วยการฝึกอบรมในโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2559ดูข่าว
2015-11-23 ขอเชิญส่งข้อมูลกิจกรรม/โครงการ ในการบริหารจัดการคุณภาพน้ำที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพน้ำฯดูข่าว
2015-11-23 ขอเชิญเข้าฟังสัมมนาวิชาการเรื่อง คุณคราม : มูลค่า คุณค่า เลอค่ากับการพัฒนาที่ยั่งยืนดูข่าว
2015-11-23 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมด้านการเผยแพร่งานวิจัยและพัฒนา ประจำปี 2559ดูข่าว
2015-11-23 ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมพลักงานในสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (สพอท.)ดูข่าว
2015-11-23 วช.ประกาศให้สถาบันอุดมศึกษาส่งนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา ประจำปี 2559ดูข่าว
2015-11-11 ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อประกวดในโครงการประกวดบทความวิจัยทางด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2559ดูข่าว
2015-11-09 ประกาศ การรับสมัครทุน พวอ. ระดับปริญญาโท รอบ 1/2559ดูข่าว
2015-11-09 ประกาศรับสมัครทุน พวอ. ระดับปริญญาเอก รอบ 1/2559ดูข่าว
2015-11-06 การเปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา ไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2559ดูข่าว
2015-11-05 ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรมพลังงานไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวันดูข่าว
2015-10-07 ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการ NRCT-CASS ประจำปี 2559ดูข่าว
2015-09-15 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา : เสนอผลงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศโดยเร่งด่วนกลุ่มเรื่องโลจิสติกส์และโซ่อุปทานดูข่าว
2015-09-15 ขอเชิญอบรม : เทคนิคการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติดูข่าว
2015-09-07 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นสำหรับโครงการปรับปรุงคุณภาพก๊าซโรงไฟฟ้าจะนะดูข่าว
2015-09-02 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ นวัตกรรมท้องถิ่นสู่ชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืนดูข่าว
2015-08-27 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา การพัฒนา TLO เพื่อการผลักดันงานวิจัยออกสู่ตลาดดูข่าว
2015-08-25 ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ เรื่อง งานวิจัยมุ่งเป้าด้านมันสำปะหลังดูข่าว
2015-08-24 ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนา เรื่อง เปิดบ้านวิจัยพบผู้ประกอบการพลาสติกชีวภาพดูข่าว
2015-08-18 แจ้งการใช้งานระบบบริหารจัดงานการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)ดูข่าว
2015-08-18 ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาการเมืองการปกครองไทย ประจำปี 2558ดูข่าว
2015-08-10 ขอเชิญชมงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อชุมชน ประจำปี 2558ดูข่าว
2015-08-03 ขอเชิญเสนอชื่อเพื่อคัดเลือก ผู้หญิงเก่ง ประจำปี 2559ดูข่าว
2015-07-24 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตปศุสัตว์ดูข่าว
2015-07-14 ขอเชิญร่วมประชุมอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารและบรรจุภัณฑ์โลหะดูข่าว
2015-07-13 ขอเชิญอบรม-การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยด้วยโปรแกรม SPSSดูข่าว
2015-07-10 ขอเชิญส่งผลงานเพื่อรับรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2559ดูข่าว
2015-07-10 ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติดูข่าว
2015-07-09 ประกาศรับสมัครรางวัล 2015 TRF-CHE-Scopus Researcher Awardsดูข่าว
2015-07-09 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม-คลินิกวิจัย กิจกรรมที่ 3 แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัยดูข่าว
2015-07-06 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม-โครงการพัฒนางานวิจัยสู่นวัตกรรมและการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาดูข่าว
2015-07-02 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม-การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาดูข่าว
2015-07-02 รับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี 2558 ทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย ดูข่าว
2015-07-01 ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 พ.ศ. 2558ดูข่าว
2015-06-11 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม : การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยดูข่าว
2015-06-10 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม : เทคนิคการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้จากการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ดูข่าว
2015-06-10 ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเข้าร่วมคัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่นดูข่าว
2015-06-09 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนางานวิจัยปาล์มน้ำมันมุ่งเป้าสู่ความยั่งยืนดูข่าว
2015-05-07 การประชุมระดมสมอง วิเคราะห์สถานภาพจากผลงานวิจัยเพื่อการควบคุม ป้องกัน พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีดูข่าว
2015-05-07 ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับชาติดูข่าว
2015-04-27 ขอเชิญส่งผลงาน โครงงาน สิ่งประดิษฐ์ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมฯดูข่าว
2015-04-23 ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม ขอเชิญร่วมอบรม ประจำปี 2558ดูข่าว
2015-04-23 ขอเชิญส่งผลงานเพื่อรับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2558ดูข่าว
2015-04-09 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเรื่อง สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่(ลูกไก่)ดูข่าว
2015-04-09 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง Learning Language to ASEANดูข่าว
2015-04-07 ขอเชิญเข้าฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยดูข่าว
2015-04-03 การประกวดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัว ประจำปี 2558ดูข่าว
2015-04-03 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษาดูข่าว
2015-03-25 ขยายเวลาส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม Thailand Research Symposium 2015ดูข่าว
2015-03-25 ขอเชิญฝึกอบรมโครงการหลักสูตรระยะสั้น ประจำปี 2558ดูข่าว
2015-03-17 ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาอิสลามศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 3ดูข่าว
2015-03-06 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง การเขียนบทความทางวิชาการ:วิธีการเขียนงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการดูข่าว
2015-02-26 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่ 552/2558 ผู้เข้าร่วมโครงการบรรยายทางวิชาการการใช้สิถิติที่เหมาะสมสำหรับการวิจัยดูข่าว
2015-02-03 ขอเชิญอบรมหลักสูตรการทำแบบสอบถามออนไลน์(e-Questionaire)ดูข่าว
2015-02-02 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการส่งเสริมการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับดูข่าว
2015-02-02 เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2015ดูข่าว
2015-01-23 การสัมมนาเชิงวิชาการเรื่องนวัตกรรมและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนฯดูข่าว
2015-01-19 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบรรยายทางวิชาการ การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับการวิจัยดูข่าว
2015-01-12 การประกวดบทความวิจัยและกรณีศึกษา ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2558ดูข่าว
2014-12-23 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการคลินิกวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558ดูข่าว
2014-12-03 ขอเชิญร่วมงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2558ดูข่าว
2014-12-03 ขอเชิญนำผลงานวิจัยร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558ดูข่าว
2014-12-01 ขอเชิญประชุมประชาคมระดับจังหวัดเพื่อชี้แจงการขุดลอกร่องน้ำดูข่าว
2014-12-01 การอบรมเชิงปฏิบัติการ Human Subject Protection Courseดูข่าว
2014-11-21 รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือกตรง ประจำปี 2558ดูข่าว
2014-11-21 ขอเชิญนำผลงานสิ่งประดิษฐ์จัดแสดงนิทรรศการในงานวันนักประดิษฐ์ดูข่าว
2014-11-19 ขอเชิญส่งผลงานประกวดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัวดูข่าว
2014-11-11 ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ วิถีสู่ชัยชนะในเวทีวิจัยเพื่อการขอทุน ครั้งที่ 2ดูข่าว
2014-11-11 รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2558ดูข่าว
2014-11-05 ขอเชิญส่งผลงานในรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี ๒๕๕๘ดูข่าว
2014-10-20 ทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีดูข่าว
2014-10-20 ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการ NRCT-CASS ประจำปี 2558ดูข่าว
2014-10-03 ขอเชิญอบรมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษภายใต้กรอบข้อริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่างดูข่าว
2014-10-03 โครงการประกวดการเขียนเรียงความเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี SEAMEOดูข่าว
2014-10-02 ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดในงาน Khwarizmi International Award (KIA)ดูข่าว
2014-09-30 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตรนักวิชาการเพื่อสังคมดูข่าว
2014-07-17 โครงการอาคันตุกะศาสตราจารย์รับเชิญด้านการวิจัย กิจกรรมที่ 2ดูข่าว
2014-07-10 ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ดูข่าว
2014-07-10 ขอเชิญอบรมหลักสูตรสถิติสำหรับการวิจัยที่ใช้สัตว์ดูข่าว
2014-07-10 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมการทำแบบสอบถามออนไลน์ดูข่าว
2014-07-09 รางวัล 2014 TRF-CHE-Scopus Researcher Awardsดูข่าว
2014-07-09 รางวัล SEAMEO-JASPER Research Awardดูข่าว
2014-06-19 ขอเชิญเข้าร่วมงาน Thailand Research Expo 2014ดูข่าว
2014-06-19 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม นักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 14ดูข่าว
2014-06-19 ศูนย์กฏหมายการแพทย์ ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2557ดูข่าว
2014-06-16 ขอเชิญอบรมในหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเผยแพร่งานวิจัยและพัฒนา วว.ดูข่าว
2014-06-05 รางวัลผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ปี 2557ดูข่าว
2014-06-05 ขอเชิญร่วมสัมมนาการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่ดูข่าว
2014-05-19 ขอเชิญอบรมในหลักสูตร นักวิชาการเพื่อสังคมดูข่าว
2014-04-01 ขอเชิญเข้าฝึกอบรมด้านวิชาการและการวิจัย ประจำปี 2557ดูข่าว
2014-03-28 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ อาคันตุกะศาสตราจารย์รับเชิญด้านการวิจัยดูข่าว
2014-03-25 วช. เชิญประชุมชี้แจงรายละเอียดทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการดูข่าว
2014-03-25 ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน การพัฒนาหุ่นยนต์สร้างบ้าน ประจำปี 2557ดูข่าว
2014-03-25 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Writing for Publicationดูข่าว
2014-03-17 ขอเชิญส่งผลงานออกแบบ Mascot ของงาน Research Expo 2014ดูข่าว
2014-03-14 แจ้งข่าวจากสถานีวิทยุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาดูข่าว
2014-02-25 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “คลินิกวิจัย” ดูข่าว
2014-02-20 ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาและทุนอุดหนุนวิจัยแก่นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557ดูข่าว
2014-02-05 รับสมัครนักศึกษาไทยและต่างประเทศเพื่อรับทุนหลักสูตร Summer Programดูข่าว
2014-02-03 ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น(Reference Database)ดูข่าว
2014-02-03 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เสนอผลงานวิจัยมุ่งเป้าที่ตอบสนองความต้องการเร่งด่วนเรื่องข้าวดูข่าว
2014-01-30 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Novice to Master ครั้งที่ 2ดูข่าว
2014-01-27 ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยดูข่าว
2014-01-21 ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์เพื่อประกวดรางวัลผลงานเด่นด้านครอบครัว ประจำปี 2557ดูข่าว
2014-01-20 แจ้งข่าวจากสถาบันวิจัยและพัฒนาดูข่าว
2014-01-13 Duke University ขอเชิญเข้าฝึกอบรมประจำปี 2014ดูข่าว
2014-01-07 คู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1ดูข่าว
2014-01-07 วพส. ขอเชิญอ่านจดหมายข่าวรอบรู้สุขภาวะใต้ ฉบับที่ 10ดูข่าว
<< ย้อนกลับ