ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรของหลักสูตร นักวิชาการเพื่อสังคม ระยะสั้น (In House)

       คณะทำงานด้านพันธกิจเพื่อสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศษสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมป์ จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับสถาบันคลังสมองมูลนิธิสถาบันวิยจัยเพื่อท้องถิ่น จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย หลักสูตร "นักวิชาการเพื่อสังคม" ระยะสั้น (In House) ระหว่างวันที่ 20-22 มิถถุนายน 2559 ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมป์ จังหวัดปทุมธานี และชุมชนคลองสิบสาม ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ซึ่งโครงการดังกล่าวมีกำหนเรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 

* ดูรายละเอียดได้จากไฟล์แนบ

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2016-05-12 ไฟล์แนบ