ขอเชิญส่งผลงาน โครงงาน สิ่งประดิษฐ์ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมฯ

       กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์ ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และผลักดัน ให้มีการนำองค์ความรู้ งานวิจัย หรือเทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการ ภูมิปัญญา และวัฒนธรรม ไปถ่ายทอดให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

       จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ จัดทำและส่งสรุปผลงานวิจัย/โครงการงาน/สิ่งประดิษฐ์ ที่สามารถประยุกต์สู่ภาคการผลิตอุตสาหกรรม เข้าร่วมในโครงการดังกล่าว โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 1 โทร.02-3678209, 49-50 และ 75-76 อีเมล์ dipinnovation@gmail.com

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2015-04-27