ขอเชิญส่งผลงานในรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี ๒๕๕๘

       ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุน คนไทยที่มีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ เป็นประโยชน์ต่อสังคม และเสริมสมรรถนะของประเทศ ในด้านการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้น และเพื่อให้นโยบายนี้บรรลุผลสำเร็จด้วยดี วช. จึงได้จัดให้มีรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นขึ้นเป็นประจำทุกปี

       สำหรับปี ๒๕๕๘ นี้ วช. ได้กำหนดระยะเวลาให้ผู้ประสงค์จะเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับรางวัลฯ ประจำปี ๒๕๕๘ จัดทำรายละเอียดตามข้อกำหนดสำนักงานฯ ส่งถึงฝ่ายส่งเสริม และสร้างคุณค่างานวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เลขที่ ๑๙๖ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗
 
**ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ข้างล่าง

http://rrm.nrct.go.th/researcher-award/110-inventions.html


ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2014-11-05