ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการส่งเสริมการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ

       สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ ในวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

       จึงขอเชิญชวนผู็สนใจ เข้าร่วมอบรมดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดแบบตอบรับได้ที่เว็บไซต์ http://www.nrru.ac.th/rdi/readnews.php?news_id=316 และส่งแบบตอบรับที่อีเมล์ rujirarikharom@gmail.com

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2015-02-02