ขอเชิญเข้าร่วมอบรมคลินิกวิจัย กิจกรรมย่อยที่ 2 การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์และเผยแพร่

       สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กำหนดจัด โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการคลินิกวิจัย กิจกรรมย่อยที่ 2 : อบรมให้ความรู้การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์และเผยแพร่ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี ในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านการวิจัยแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา และเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลามีการทำวิจัยมากขึ้น

       จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ และนักวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เข้าร่วมอบรมดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดแบบตอบรับจากไฟล์แนบ และส่งกลับมายังสถาบันวิจัยฯ ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2559

* ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องส่งบทความวิจัย (ไฟล์ PDF) ให้สถาบันวิจัยฯ ทางอีเมล์ researchskru@gmail.com เพื่อที่วิทยากรได้พิจารณาล่วงหน้าย้อนกลับ โพสเมื่อ 2016-05-02 ไฟล์แนบ