ประกาศรับสมัครทุนวิจัย คปก. ต่อยอดประจำปีงบประมาณ 2559

       สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับสมัคร ทุนวิจัยปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประจำปีงบประมาณ 2559 ได้แก่ดุษฎีบัณฑิต คปก. ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 ปี ด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อให้ดุษฎีบัณฑิต คปก. ได้ทำวิจัยอย่างต่อเนื่องภายหลังจากสำเร็จการศึกษา และได้พัฒนาศักยภาพในการทำวิจัย จึงเชิญชวนคณาจารย์ีท่เป็นดุษฎีบัณฑิต คปก. ส่งข้อเสนอการวิจัย เพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัยดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดออนไลน์ได้จาก เว็บไซต์ http://rgj.trf.or.th/main/en/

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2015-12-23