ขอเชิญเข้าร่วมอบรมของสมาคมส่งเสริมการวิจัย (สสว)

       สมาคมส่งเสริมการวิจัย (สสว) กำหนดจัด โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยต่าง ๆ ในปี 2561 จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้

1. เทคนิคการเขียนข้อเสนอการวิจัย และชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยด้านนวัตกรรม เพื่อให้ได้รับทุน ในวันที่ 14-16 มีนาคม 2561

2. วิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (Mixed Method) ในวันที่ 20-21 มีนาคม 2561

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.rpa.or.th/ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2018-02-22