ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนา เรื่อง เปิดบ้านวิจัยพบผู้ประกอบการพลาสติกชีวภาพ

       ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดการเสวนา เรื่อง เปิดบ้านวิจัยพบผู้ประกอบการพลาสติกชีวภาพ ในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช. 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัย นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิและภาคอุตสาหกรรม ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านพลาสติกชีวภาพ รวมถึงผลักดันให้เกิดการต่อยอดงานวิจัยด้านพลาสติกชีวภาพสู่ภาคอุตสาหกรรม

       ในการนี้ วช. จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านและผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนา ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนทางเว็บไซต์ http://parb.nrct.go.th/thai/register.php?id=26 ภายในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงะเบียน
               
       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจทราบต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
- หนังสือเชิญเสวนา
- หลักการและเหตุผล+ร่างกำหนดการ

หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ :
กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย
โทร. 0 2579 2284, 0 2561 2445 ต่อ 489 (สุมนา/เกศรา/อุไร)
โทรสาร  0 2561 3721, 0 2579 0566 
E-mail : bioplast.nrct@gmail.com


ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2015-08-24 ไฟล์แนบ