วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดทำ วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ซึ่งกำหนดเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ จึงขอเชิญชวนนักวิจัย คณาจารย์ และนักวิชาการ ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://journal.rmutp.ac.th/ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2020-09-08