ขอเชิญร่วมสัมมนาการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่

       สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่ สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรม (โครงการเจียระไนเพชร) ในวันที่ 23 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (หาดใหญ่) ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ในสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัย และพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีประสิทธิภาพ

       จึงขอเชิญชวนนักวิจัย ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมการสัมมนาดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียด และลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ http://meeting.trf.or.th/seminar/socmenu.aspx

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2014-06-05