ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม R-STAT รุ่น 1

       ศุนยืบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม R-STAT รุ่นที่ 1  ในวันที่ 25-26 มกราคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และฝึกอบรมเทคโนโลยีดิจิทัล ชั้น 1 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://cas.wu.ac.th/ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2020-01-16