ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยทางสัมคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และอีเลิร์นนิง

       สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย กำหนดจัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยทางสัมคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และอีเลิร์นนิง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ในวันที่ 26-28 มกราคม 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถผลิตผลงานเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมฝึกอบรมดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ http://www.e-lat.or.th/

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2015-12-03