ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารราชนครินทร์

       มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดทำวารสารราชนครินทร์ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และบทความทางวิชาการของคณาจารย์ นักศึกษา ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์การวิจัยจากนักวิจัยทั้งภายในและภายนอก จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ และนิสิตนักศึกษา ร่วามส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://tci-thailand.org/detail_journal.php?id_journal=433 หรือ http://journal.rru.ac.th/index.php/rajanagarindraย้อนกลับ โพสเมื่อ 2020-09-28