รายละเอียดแผนการดำเนินงาน เชื่อมโยง
แผนการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2563 ดาวน์โหลด
แผนกลยุทธ์ สถาบันวิจัยฯ ฉบับทบทวน ปี 2563 ดาวน์โหลด
แผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2561 – 2564 และ แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด
แผนกลยุทธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ดาวน์โหลด
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน (พ.ศ.2561-2565) ดาวน์โหลด
แผนการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด
แผนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลด
แผนยุทธศาสตร์มใหม่ หาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี ดาวน์โหลด
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
แผนการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
แผนประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลด
แผนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลด
แผนระบบสารสนเทศ ประจำปี พ.ศ. 2559 - 2562 ดาวน์โหลด
แผนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2558 ดาวน์โหลด
แผนการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลด
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2559 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) ดาวน์โหลด
แผนบริหารความเสี่ยง สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติราชการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลด
แผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2561 ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ดาวน์โหลด
แผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 ดาวน์โหลด
แผนการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลด
แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลด
แผนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลด
แผนยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2558 ดาวน์โหลด
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2559 ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลด
ย้อนกลับ