ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

       สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตร การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ในวันที่ 27-28 มิถุนายน 2559 ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจเทคนิคและวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูลจากการเก็บรวบรวมข้อมูล

       จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ http://rms.rdi.tsu.ac.th/rdi/traincourse59/

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2016-06-21