รายละเอียดความรู้เกี่ยวกับการวิจัย เชื่อมโยง
คำนิยามเกี่ยวกับการวิจัย ดาวน์โหลด
จรรยาบรรณนักวิจัย ดาวน์โหลด
จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ ดาวน์โหลด
มาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (มคจค.) ดาวน์โหลด
จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ ดาวน์โหลด
คู่มือมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ดาวน์โหลด
รูปแบบการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม ดาวน์โหลด
ย้อนกลับ