ขอความเห็นต่อร่างกรอบการวิจัย ปีงบประมาณ 2560-2561

       ด้วยเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานส่งเสริมนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสำนักงานคณะการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ดำเนินการร่วมกันเพื่อให้ทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ โดย วช. เป็นผู้ประสานงานในการจัดทำกรอบการวิจัยสำหรับการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2560-2561 และได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานกำหนดกรอบการวิจัยจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 แผนงาน พร้อมทั้งได้จัดทำร่างกรอบการวิจัย ปีงบประมาณ 2560-2561 เรียบร้อยแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 33 กลุ่มเรื่อง เพื่อการประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อการจัดสรรทุน ประจำปีงบประมาณ 2560 ที่มีกำหนดประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน–15 กรกฎาคม 2559 นี้ ซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของ วช. (www.nrct.go.th) และเว็บไซต์ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (www.nrms.go.th) ในโอกาสต่อไป

       ในการนี้ เพื่อให้การจัดทำกรอบวิจัยมีความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย ของชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง วช. จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์พิจารณาทบทวน เพิ่มเติม และให้ข้อเสนอแนะต่อร่างกรอบการวิจัย ปีงบประมาณ 2560-2561 เพื่อ วช. จะได้รวบรวมและมาประมวลร่วมกับคณะทำงานกำหนดกรอบการวิจัย เพื่อปรับปรุงพัฒนาเป็นกรอบการวิจัย ปีงบประมาณ 2560-2561 ต่อไป ได้ที่เว็บไซต์ของ วช. (www.nrct.go.th) นับตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2559

รายละเอียดร่างกรอบการวิจัยแยกตามแผนงาน
1. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ 25 กรอบ

https://drive.google.com/folderview?id=0B6uHzJISGJwgQkJWbWpuOWVZUDA&usp=drive_web

2. แผนงานการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยเชิงนโยบายและการประยุกต์ ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม (6กรอบ)
https://drive.google.com/folderview?id=0B6uHzJISGJwgZk1pS3dqeWV4aEU&usp=drive_web

ติดต่อสอบถาม : 
กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย โทร. 0 2561 2445 ต่อ 489, 0 2579 2284 (กนกพร/เกศรา/อุไร) 
โทรสาร. 0 2561 3721, 0 2579 0566ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2016-04-21