แบบฟอร์มประกอบการเสนองบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เชื่อมโยง
รูปแบบการจัดทำรายงานวิจัย ดาวน์โหลด
บันทึกขออนุมัติขยายระยะเวลาส่งร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ดาวน์โหลด
บันทึกขอส่งร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ฉบับปรับแก้ตามผู้ทรงคุณวุฒิ ดาวน์โหลด
บันทึกขอส่งร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ดาวน์โหลด
บันทึกขอส่งเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มประกอบการเสนองบประมาณแผ่นดิน (วช.) เชื่อมโยง
แบบฟอร์มเสนองบประมาณ ปี 2554 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเสนองบประมาณ ปี 2555 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเสนองบประมาณ ปี 2556 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเสนองบประมาณ ปี 2557 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเสนองบประมาณ ปี 2558 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเสนองบประมาณ ปี 2559 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเสนองบประมาณ ปี 2560 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเสนองบประมาณ ปี 2561 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเสนองบประมาณ ปี 2562 (แผนบูรณาการ) ดาวน์โหลด
ขอรับรองการคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์รับทุนอุดหนุนการวิจัยและจัดทำสัญญารับทุน ดาวน์โหลด
บันทึกขอส่งรายงานความก้าวหน้า ดาวน์โหลด
บันทึกขอส่งร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ดาวน์โหลด
บันทึกขอส่งร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ฉบับปรับแก้ตามผู้ทรงคุณวุฒิ ดาวน์โหลด
บันทึกขอส่งเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแบบรายงานความก้าวหน้าการวิจัย (งบ วช.) ดาวน์โหลด
บันทึกขออนุมัติขยายระยะเวลาส่งร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ งบ วช. ดาวน์โหลด
แบบสรุปปิดโครงการวิจัย ทุน วช. ดาวน์โหลด
รูปแบบการจัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (งบ วช.) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มประกอบการเสนองบประมาณกองทุนวิจัย เชื่อมโยง
รภ.1 ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนวิจัย กองทุนวิจัย ดาวน์โหลด
รภ.2 แบบเสนอโครงการวิจัย กองทุนวิจัย ดาวน์โหลด
ภาคผนวก 1 ดาวน์โหลด
ภาคผนวก 2 ดาวน์โหลด
ภาคผนวก 3 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอรับรองการคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์รับทุนอุดหนุนการวิจัยและจัดทำสัญญารับทุน ดาวน์โหลด
บันทึกขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ดาวน์โหลด
บันทึกขอส่งรายงานความก้าวหน้า ดาวน์โหลด
บันทึกขอส่งร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ดาวน์โหลด
บันทึกขอส่งร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ฉบับปรับแก้ตามผู้ทรงคุณวุฒิ ดาวน์โหลด
บันทึกขอส่งเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ดาวน์โหลด
บันทึกขออนุมัติขยายระยะเวลาส่งร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (งบกองทุน) ดาวน์โหลด
แบบสรุปปิดโครงการวิจัย (งบกองทุน) ดาวน์โหลด
รูปแบบรายงานความก้าวหน้า (งบกองทุน) ดาวน์โหลด
รูปแบบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (งบกองทุน) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มประกอบการเสนองบประมาณ สกอ. เชื่อมโยง
แบบเสนอโครงการวิจัยประกอบการเสนอของบประมาณ พ.ศ.2556 ตามมติคณะรัฐมนตรี(แบบ ว-1ด) ดาวน์โหลด
แบบเสนอโครงการวิจัยประกอบการเสนอของบประมาณ พ.ศ.2557 ดาวน์โหลด
แบบเสนอโครงการวิจัยประกอบการเสนอของบประมาณ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลด
หนังสือนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุน สกอ. ดาวน์โหลด
ขอรับรองการคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์รับทุนอุดหนุนการวิจัยและจัดทำสัญญารับทุน ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแบบรายงานความก้าวหน้าการวิจัย (งบ สกอ.) ดาวน์โหลด
บันทึกขออนุมัติขยายระยะเวลาส่งร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (งบ สกอ.) ดาวน์โหลด
รูปแบบการจัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์(งบ สกอ.) ดาวน์โหลด
บันทึกส่ง Concept paper ทุนวิจัย สกอ.ความหลากหลายทางชีวภาพ ดาวน์โหลด
ปก และแนวทางในการจัดทำเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ สกอ. 2558 ดาวน์โหลด
บันทึกขออนุมัติขยายระยะเวลาส่งร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ งบ สกอ. (เฉพาะปีงบประมาณ 2558) ดาวน์โหลด
บันทึกขอส่งรายงานความก้าวหน้า ดาวน์โหลด
บันทึกขอส่งร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ดาวน์โหลด
บันทึกขอส่งร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ฉบับปรับแก้ตามผู้ทรงคุณวุฒิ ดาวน์โหลด
บันทึกขอส่งเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ดาวน์โหลด
แบบแจ้งรายละเอียดการขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน เชื่อมโยง
แบบฟอร์มรายละเอียดของพัสดุวิจัย  ดาวน์โหลด
ใบตรวจรับพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  ดาวน์โหลด
บันทึกข้อความรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด
แบบสัญญาเช่าพื้นที่ทดลอง(หัวหน้าโครงการ) ดาวน์โหลด
แบบสัญญาเช่าเรือ(หัวหน้าโครงการ) ดาวน์โหลด
สัญญาค้ำประกันผู้ช่วยนักวิจัย ดาวน์โหลด
แนวปฏิบัติในการดำเนินการโครงการวิจัย จากเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ดาวน์โหลด
หนังสือขอรับมอบอำนาจ ดาวน์โหลด
เอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ ดาวน์โหลด
หนังสือขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มอื่นๆ เชื่อมโยง
แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ไม่ขอเบิกจ่ายเงินการวิจัยงบประมาณกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย และขอสรุปปิดโครงการวิจัย ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอคืนทุนสนับสนุนวิจัยจากงบประมาณกองทุนวิจัย ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มบันทึกขอไปราชการโครงการวิจัย ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขยายเวลาการเก็บรักษาเงินงบประมาณ ดาวน์โหลด
หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอก ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มชี้แจงรายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขรายงานวิจัย ดาวน์โหลด
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะผู้วิจัย บทบาทความรับผิดชอบและสัดส่วนงานวิจัย ดาวน์โหลด
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการวิจัย ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอไปราชการ (สำหรับบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สงขลา) ดาวน์โหลด
ย้อนกลับ