ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562

       คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดจัด โครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสได้รับความรู้ ความคิดใหม่ ๆ เป็นคนทันสมัย มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา เข้าร่วมอบรมดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www2.tsu.ac.th/tsucms/12/ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2018-11-14