เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรมฯ ประจำปีบประมาณ 2564

ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรมและการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ จำนวน 8 ทุน ได้แก่

1. ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น

2. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง (เมธีวิจัย)

3. ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยรุ่นใหม่

4. ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง

5. ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่

6. ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 2

7. ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)

8. ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส)

โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 18 ธ.ค. 63 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nrct.go.th และ https://nriis.nrct.go.th และ https://drive.google.com/drive/folders/1GPDh-FvmWriLVHB5fTKMz8OhH_GgrchU

ดาวน์โหลดไฟล์ข้อเสนอโครงการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ของทุนแต่ละประเภท ดังนี้

1. ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น

2. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง (เมธีวิจัย)

3. ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยรุ่นใหม่

4. ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง

5. ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยใหม่

6. ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)

7. ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)  

8. กลุ่มส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีอาวุโส)ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2020-12-15