ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่

       สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สงขลา กำหนดจัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่” โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๔ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ มรภ.สงขลา เข้าร่วมอบรมดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้จากไฟล์แนบย้อนกลับ โพสเมื่อ 2018-08-10 ไฟล์แนบ