แจ้งข่าวจากสถาบันวิจัยและพัฒนา

       เนื่องด้วยรัฐบาลได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการรายจ่ายของหน่วยงานภาครัฐ โดยให้ความสำคัญกับการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เพื่อให้แผนงาน/โครงการ ภายใต้งบประมาณบรรลุวัตถุประสงค์ตามกรอบระยะเวลา นั้น

       จึงขอให้นักวิจัย/ผู้รับทุน ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินงบอุดหนุนทั่วไป (วช.) และเงินงบอุดหนุนเฉพาะกิจ (สกอ.) ในทุกโครงการ ที่ได้รับการจัดสรรทุนดังกล่าว เร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จ


ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2014-01-20