ขอเชิญส่งผลงานเพื่อรับรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2559

       ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์จะส่งเสริมการประดิษฐ์คิดค้นที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ จึงได้จัดให้มี การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ โครงการรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์ รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2559 โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 3 ระดับ คือ (1) ระดับมัธยมศึกษา  (2) ระดับอาชีวศึกษา และ  (3) ระดับอุดมศึกษา 

       จึงขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเพื่อประกวดในโครงการดังกล่าว โดยจัดส่งรายละเอียดถึง ฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัย   กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558
 
ผู้สนใจโปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ทุกวันทำการ 

ฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัย  กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร   
รหัสไปรษณีย์ 10900  
โทร. 025612445 ต่อ 530 
Email: goodidea.nrct@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://www.nrct.go.th/th/NewsSection/tabid/78


ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2015-07-10