ประกาศ ก.ท.จ.สงขลา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานเทศบาล ฯ

       ประกาศ ก.ท.จ.สงขลา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ. 2558 ลงวันที่  9  เมษายน  2558  รายละเอียดตามไฟล์แนบย้อนกลับ โพสเมื่อ 2017-10-24 ไฟล์แนบ