ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตปศุสัตว์

       ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดการอบรมภายในโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมผลิตปศุสัตว์ จัดอบรม 2 หลักสูตร ได้แก่
 
หลักสูตรที่ 1 เรื่อง การใช้ต้นเชื้อบริสุทธิ์เพื่อผลิตพืชอาหารสัตว์หมัก (ไซเลจ และทีเอ็มอาร์) วันที่ 3 กันยายน 2558
 
หลักสูตรที่ 2 เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ-โคนมด้วยเทคโนโลยีเพื่อการจัดการระบบสืบพันธุ์และการคัดเพศ วันที่ 4 กันยายน 2558
 
สถานที่ ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.biotec.or.th หรือโทร. 0 2564 6700 ต่อ 3379-3382 โทรสาร 0 2564 6574


ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2015-07-24