ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

       สมาคมส่งเสริมการวิจัย (สสว) กำหนดนัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในด้านการวิจัย โดยมีหลักสูตรดังนี้

1. เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จากงบประมาณแผ่นดินทุนจาก วช. และทุนจาก คอบช. อบรมวันที่29-30 กันยายน 2559 (2 วัน) ค่าลงทะเบียน 3,900 บาท
 
2. วิธิการวจัยเชิงคุณภาพ อบรมวันที่23-25 พฤศจิกายน 2559 (3วัน) ค่าลงทะเบียน 5,400 บาท
 
3. วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ แบบผสม (Mixed Method) อบรมวันที่ 15-16 ธันวาคม 2559 (2 วัน) ค่าลงทะเบียน 3,900 บาท

       จึงขอเชิญชวนคณาจารย์และผู้สนใจ เข้าร่วมฝึกอบรมดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rpa.or.th/


ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2016-09-22