เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2015

       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  กำหนดจัดกิจกรรม Thailand Research Symposium 2015  ระหว่างงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015)  ระหว่างวันที่  16 - 20 สิงหาคม 2558  ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอมเวนชันเซ็นต์เตอร์ เซ็นทรัลเวิล์ด กรุงเทพฯ ในการนี้ วช. จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว  ทั้งในภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ใน 5 กลุ่มเรื่อง ดังนี้
 
              1.  การวิจัยด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาอย่างทั่วถึง
              2.  การวิจัยด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้างฐานเศรษฐกิจของประเทศ
              3.  การวิจัยด้านเทคโนโลยีสีเขียว
              4.  การวิจัยด้านการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
              5.  การวิจัยด้านศิลปะสร้างสรรค์
 
กำหนดส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม - 27 กุมภาพันธ์ 2558  
 
ท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.rlc.nrct.go.th/ewtadmin/ewt/nrct_expo/ewt_news.php?nid=92


ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2015-02-02