ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมโครงการ Multi Mentoring System

       สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดโครงการ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจว่า นักวิจัยรุ่นใหม่สามารถสร้างโจทย์วิจัยที่เป็นประโญชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ผลิตงานวิจัยที่มีมาตรฐานสูง และมีการตีพิมพ์ในวารสาร โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ [รายละเอียด]ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2018-07-13