ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจำปี 2559

       สมาคมส่งเสริมการวิจัย (สสว.) กำหนดจัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสิรมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในด้านการวิจัย มีหลักสูตรดังนี้

1. เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณแผ่นดินและทุนจาก วช.
    รุ่นที่ 1 วันที่ 12-13 พ.ค. 59    รุ่นที่ 2 วันที่ 2-3 มิ.ย. 59   ณ อาคาร วช.1 ชั้น 1สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

2. วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
    วันที่ 17-19 พ.ค. 59   ณ อาคาร วช.1 ชั้น 1สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

3. วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (Mixed Method)
    วันที่ 16-17 มิ.ย. 59   ณ อาคาร วช.1 ชั้น 1สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ http://www.rpa.or.th/

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2016-04-01