ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดทำ วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเน้นเผยแพร่บทความทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในสาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจ ส่งบทความเเพื่อตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://so05.tci-thaijo.org/index.php/RMUTI_SSย้อนกลับ โพสเมื่อ 2020-11-03