แจ้งการขยายระยะเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

เรียน   หัวหน้าโครงการวิจัย (วช. สกอ. ฐานราก)

       ตามที่ท่านได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน (วช. สกอ. ฐานราก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ซึ่งงบประมาณดังกล่าวเบิกจ่ายได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

       ในการนี้เพื่อให้การดำเนินงานโครงการวิจัยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์ในโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอแจ้งมายังท่านซึ่งเป็นผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้ทุนดังกล่าวให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. ให้ผู้รับทุนเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงวดที่เหลือให้แล้วเสร็จภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๒ โดยผู้รับทุนจะต้องจัดส่งเอกสารการเบิกเงินงวดที่เหลือมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เพื่อดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนดำเนินการส่งเอกสารไปยังงานคลัง ภายในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ต้องขออภัยหากท่านได้จัดส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     
  2. กรณีผู้รับทุนไม่ประสงค์เบิกเงินงวดที่เหลือให้ดำเนินการจัดส่งบันทึกขออนุมัติปิดโครงการวิจัยและส่งคืนเงินทุนอุดหนุนการวิจัยคงเหลือ ภายในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒  แบบฟอร์มสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา

          จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการโดยด่วนย้อนกลับ โพสเมื่อ 2019-08-19