ขอเชิญชมงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อชุมชน ประจำปี 2558

       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กำหนดจัดนิทรรศการ สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อชุมชน ประจำปี 2558 ในวันที่ 8-9 กันยายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ.เมือง จ.สงขลา ด้วยวตัถุประสงค์เพื่อผลักดันการนำผลงานสิ่งประดิษฐ์ไปใช้ประโยชน์ในการสร้างงาน สร้างรายได้ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

       จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมชมนิทรรศการดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบตอบรับได้ที่ เว็บไซต์ http://rrm.nrct.go.th/2015-03-09-08-54-55/2015-03-09-08-59-41.html

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2015-08-10