ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย ปี 2562

       สมาคมส่งเสริมการวิจัย จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย ปี 2562 ดังนี้

1. เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยฯ เพื่อให้ได้รับทุน

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเชิงคุณภาพ

3. เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ

4. วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (MIXED METHOD)

       จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.rpa.or.th/17-2562ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2019-08-01