ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดทำ วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเน้นบทความทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และสหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ และนิสิตนักศึกษา ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/rmutijoย้อนกลับ โพสเมื่อ 2020-11-03