ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา

       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดโครงการส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2558 ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างแรงจูงใจ และกระตุ้นให้นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ได้แสดงแนวคิดและแสวงหาความรู้ความสามารถด้านการประดิษฐ์คิดค้น ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม โดยแบ่งเป็น 2 กิจกรรมหลัก ดังนี้

1.กิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.1

2.กิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ในวันที่ 16-18 สิงหาคม 2558 ซึ่งจัดในงาน Thailand Research Expo 2015 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.nrct.go.th/

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2015-04-03