ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยชุมชน

       คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ฯ กำหนดจัดอบรม โครงการการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยชุมชน ในวันที่ 19-21 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ฯ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมอบรมดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://fms.vru.ac.th/training/index.phpย้อนกลับ โพสเมื่อ 2019-07-19