สถาบันวิจัยและพัฒนา เดิมมีชื่อว่าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการศึกษาซึ่งเป็นส่วนราชการ ที่ได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการปรับปรุงแก้ไขการแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูสงขลา ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2530 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมสนับสนุนงานด้านการวิจัย และงานบริหารของสถาบัน แต่เมื่อได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 งานด้านวิจัยและงานด้านบริการวิชาการถูกแยกออกจากกันเกิดเป็นสำนักวิจัยและ สำนักฝึกอบรมบริการวิชาการซึ่งอยู่ในกลุ่มงานสนับสนุนกิจการของสถาบัน และเมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2542 สถาบันราชภัฏสงขลา ได้แบ่งส่วนราชการใหม่รวมเอางานด้านการวิจัยและงานด้านบริการวิชาการเข้าด้วยกันอีก เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนา เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ได้รับการยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และได้แบ่งส่วนราชการใหม่ได้เป็นสถาบันวิจัยและพัฒนา

เลขที่ 160 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนวนิช เทศบาลตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000 สำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์ (074) 336975 และ (074) 336933 ต่อ 175
โทรสาร (074) 336975
อีเมล์ researchskru@gmail.com

สถาบันวิจัยและพัฒนา : วิจัยและบริการวิชาการตามศาสตร์พระราชาเพื่อความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเป็นผู้นำในการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาพื้นที่เป้าหมายตามพระราชดำริและพระบรมราโชบายสู่นวัตกรรมระดับสากลภายในปี 2565

1. สร้างและพัฒนานักวิจัย ให้เกิดความเข้มแข็งด้านการวิจัยและความเป็นเลิศทางวิชาการ
2. ส่งเสริมการวิจัยและการบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นตามพระราชดำริและพระบรมราโชบายและยุทธศาสตร์ชาติที่สามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของชุมชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและ ประเทศอย่างยั่งยืน
3. ส่งเสริมให้มีการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการแก่ชุมชน/ท้องถิ่น และประเทศชาติอย่างสมดุล
4. สร้างเครือข่ายการวิจัยและบริการวิชาการให้เข้มแข็งเพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 4.0
5. เป็นแหล่งบริการข้อมูลและสารสนเทศทางการวิจัยแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
6. เผยแพร่ ถ่ายทอดผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ในการนำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน /ท้องถิ่นและประเทศชาติอย่างมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน

ย้อนกลับ