ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับชาติ

       สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2558 ในวันที่ 6-7 สิงหาคม 2558 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเพิ่มภูมิทักษะในการจัดทำกรณีศึกษาให้กับอาจารย์ของสถาบันศึกษา นำไปสู่การเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาเป็นหลัก

       จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ ส่งกรณีศ฿กษาเพื่อนำเสนอในการสัมมนาดังกล่าว โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://conference.nida.ac.th/iccs2015/ อีเมล์ nida.iccs@gmail.com 

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2015-05-07