ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12

       บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กำหนดจัด งานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12  ในวันที่ 15 มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.conference.grad.ssru.ac.th/ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2020-10-29