ขอเชิญผู้สนใจส่งข้อเสนอเพื่อขอรับทุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2561

       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับ ข้อเสนอเพื่อขอรับทุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศไปใช้ประโยชน์ และตระหนักถึงความสำคัญในการผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม มาจัดการความรู้ก่อนการนำไปถ่ายทอดให้แก่กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

       จึงขอเชิญชวน นักวิจัย นักวิชาการ นักบริหารงานวิจัย ส่งข้อเสนอเพื่อรับสนับสนุนทุนดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://goo.gl/bPR3G6

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2017-08-09