รายละเอียดระเบียบ เชื่อมโยง
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการบริหารงานวิจัย พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
เกณฑ์การพิจารณานักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การรับเงินทุนและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ หมวดอุดหนุนทั่วไป เพื่อการวิจัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การรับเงินทุนและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ หมวดอุดหนุนทั่วไป เพื่อการวิจัย พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลด
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา - การจัดตั้งหน่วยวิจัย ดาวน์โหลด
ข้อยกเว้นเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับโครงการวิจัยที่ทำสัญญารับทุน ก่อน พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560 บังคับ ดาวน์โหลด
ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาหรือการให้บริการวิชาการ ดาวน์โหลด
ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2537 ดาวน์โหลด
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย จรรยาบรรณข้าราชการฯ ดาวน์โหลด
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ.2552 ดาวน์โหลด
ข้อตกลงการเบิกจ่ายงบประมาณเงินทุนวิจัย(ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ) ดาวน์โหลด
ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ดาวน์โหลด
ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการนำเสนอผลงานวิจัยและค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์งานวิจัยระดับนานาชาติ ดาวน์โหลด
ระเบียบว่าด้วยการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษา ดาวน์โหลด
เกณฑ์การประเมินผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ดาวน์โหลด
เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลด
ย้อนกลับ