แนงทางปฏิบัติในการถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

       เพื่อให้การปฏิบัติของข้าราชการพลเรือนเป็นไปอย่างถูกต้อง และแบบอย่างเดียวกัน จังหวัดสงขลาจึงขอส่งแนวทางปฏิบัติในการถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ โดยสามารถดาวน์โหลดแนวปฏิบัติ ได้ที่ https://www.songkhla.go.th/frontpageย้อนกลับ โพสเมื่อ 2018-09-05