การเปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา ไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2559

       สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับข้อเสนอโครงการ การส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา ไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีการเปิดรับข้อเสนอโครงการ จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้
1. ครั้งที่ 1 กำหนดยื่นข้อเสนอโครงการ (proposal) ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2558
2. ครั้งที่ 2 กำหนดยื่นข้อเสนอโครงการ (proposal) ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
3. ครั้งที่ 3 กำหนดยื่นข้อเสนอโครงการ (proposal) ภายในวันที่ 8 เมษายน 2559
4. ครั้งที่ 4 กำหนดยื่นข้อเสนอโครงการ (proposal) ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2559
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร หมายเลขโทรศัพท์ 02-610-5330 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://talentmobility.or.th/

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2015-11-06