ขอเชิญเข้าฝึกอบรมด้านวิชาการและการวิจัย ประจำปี 2557

       สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิชาการและการวิจัย ประจำปี 2557 ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน และส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาที่จะช่วยให้สามารถนำไปประยุกต์ในการสร้างสรรค์ทางเลือกหรือวิธีการใหม่ๆ ที่จะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งมีหลักสูตร ดังนี้

1. เทคนิคการออกแบบการวิจัย
ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2557 ค่าลงทะเบียน คนละ 3,500 บาท

2. การใช้โปรแกรมทางสถิติ LISREL
รุ่นที่ 25 วันที่ 19-23 พฤษภาคม 2557
รุ่นที่ 26 วันที่ 21-25 กรกฎาคม 2557
รุ่นที่ 27 วันที่ 8-12 กันยายน 2557
ค่าลงทะเบียน คนละ 5,500 บาท

3. การใช้โปรแกรม Mplus เพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์
รุ่นที่ 4 วันที่ 16-18 มิถุนายน 2557
รุ่นที่ 5 วันที่ 15-17 ธันวาคม 2557
ค่าลงทะเบียน คนละ 4,000 บาท

4. การใช้โปรแกรม HLM เพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2557 ค่าลงทะเบียน คนละ 4,000 บาท

       จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมในโครงการดังกล่าว โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม สำนักการศึกษาต่อเนื่อง โทร.02-5047716-18 และ 087-1001800 เว็บไซต์ : http://www.stou.ac.th/Home/

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2014-04-01