นายพุฒิธร ตุกเตียน
ประธานกรรมการ
(ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา)


.............................
รองประธานกรรมการ
(รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยฯ)


ดร.กันตภณ มะหาหมัด
กรรมการ
(รองคณบดี)


ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์พงศ์
กรรมการ
(ผู้แทนคณาจารย์ประจำ)


รศ.กิตติ ตันไทย
กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)


รศ.ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา
กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)


รศ.เกษม อัศวตรีรัตนกุล
กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)


ผศ.ดร. อภิรักษ์ สงรักษ์
กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)


นางจารุวรรณ เพชรรักษ์
กรรมการและเลขานุการ
(หัวหน้าสํานักงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา)


ย้อนกลับ