ขอเชิญเข้าร่วมอบรม-การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

       สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาวลัยลักษณ์ กำหนดจัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ในวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลักษณ์ ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

       จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมดังกล่าว โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ โทร.08-72791133 เว็บไซต์ http://ihh.wu.ac.th/

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2015-07-02