ขอเชิญนักวิจัย มรภ.สงขลา ส่งรายชื่อเพื่อขอรับรางวัลนักวิจัยดีเด่น

        ขอประชาสัมพันธ์การยื่นขอรับรางวัลนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยชุมชนดีเด่นฯ สืบเนื่องตามมติที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ กำหนดให้มีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 ราชภัฏ ราชภักดิ์ : สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2563  The 6th Rajabhat University National and International Research & Academic Conferences (RUNIRAC VI) โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมดังกล่าว และได้กำหนดให้แต่ละมหาวิทยาลัยคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น จำนวน 1 คน และนักวิจัยจากชุมชนดีเด่น จำนวน 1 คน เพื่อเข้ารับมอบโล่พระราชทานในงานครั้งนี้ 
        ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอประชาสัมพันธ์มายังหน่วยงานของท่านเพื่อแจ้งแก่อาจารย์ นักวิจัย หรือผู้ที่สนใจเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยจากชุมชนดีเด่น ทั้งนี้กำหนดให้ส่งเอกสารแบบฟอร์มเสนอประวัติและผลงานวิจัยฯ จำนวน 10 ชุด โดยส่งผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานคณะ มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เพื่อพิจารณาคัดลือกผู้ที่สมควรได้รับรางวัลโล่พระราชทานในงานดังกล่าว โดยมีรายละเอียดแบบฟอร์มดังไฟล์แนบ


ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2020-07-14 ไฟล์แนบ