อาจารย์พุฒิธร ตุกเตียน
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร. สายฝน ไชยศรี
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการและรับใช้สังคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พลพัฒน์ รวมเจริญ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและยุทธศาสตร์สถาบัน

นางจารุวรรณ เพชรรักษ์
หัวหน้าสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

งานบริหารทั่วไป
นายณัฐพงษ์ ยีหวังเจริญ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางกนกวรรณ เซ่งเข็ม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวสุภาพร ขุนทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

นางนันทิกา หมานโต๊ะเหม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายธนภัทร เจิมขวัญ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

งานวิจัยและบริการวิชาการ
นายสมชาย สัมปชาโน
หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ

นางสาวธันวลี สุขยิ่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวปฐมา แก้วงาม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายณัฐพงษ์ ยีหวังเจริญ
นักวิชาการศึกษา

ย้อนกลับ