ผลการพิจารณาการให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2561

       มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในนามประธานเครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่างโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ขอประกาศรายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย สำหรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 3 ชุดโครงการ 8 โครงการเดี่ยว 

[ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ]ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2017-10-31